...

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Elekto Bedrijf Expert
E-mail: info@elektrobedrijfexpert.nl
Website: www.elektrobedrijfexpert.nl

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden Elekto Bedrijf Expert E-mail: info@elektrobedrijfexpert.nl Website: www.elektrobedrijfexpert.nl

1. Elekto Bedrijf Expert: Elekto Bedrijf Expert, gevestigd te Woerden, KvK-nummer 72244674. 2. Klant: degene met wie Elekto Bedrijf Expert een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Elekto Bedrijf Expert en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Elekto Bedrijf Expert.

 2. Elekto Bedrijf Expert en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. Elekto Bedrijf Expert en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van

  anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Elekto Bedrijf Expert zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Elekto Bedrijf Expert en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Elekto Bedrijf Expert de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Elekto Bedrijf Expert slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Elekto Bedrijf Expert hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. Elekto Bedrijf Expert mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

 3. Elekto Bedrijf Expert en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

 4. Elekto Bedrijf Expert mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

 5. Elekto Bedrijf Expert moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de

  richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,

  wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 7. Elekto Bedrijf Expert mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

 8. Elekto Bedrijf Expert zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 9. Een consument mag de overeenkomst met Elekto Bedrijf Expert opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Elekto Bedrijf Expert mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die Elekto Bedrijf Expert hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de

  Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Elekto Bedrijf Expert aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 4. Elekto Bedrijf Expert mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling

   1. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij de gemaakte incassokosten betalen aan Elekto Bedrijf Expert.
   2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   3. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Elekto Bedrijf Expert zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
   4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Elekto Bedrijf Expert op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
   5. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Elekto Bedrijf Expert, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

  de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  het een spoedreparatie betreft
  het weddenschappen of loterijen betreft

  de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@elektrobedrijfexpert.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Elekto Bedrijf Expert, www.elektrobedrijfexpert.nl.

Artikel 9 – Opschortingsrecht

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht

 1. Elekto Bedrijf Expert kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Elekto Bedrijf Expert heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Elekto Bedrijf Expert.

 3. Elekto Bedrijf Expert is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 – Verrekening

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Elekto Bedrijf Expert te verrekenen met een vordering op Elekto Bedrijf Expert.

Artikel 12 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Elekto Bedrijf Expert die bij de Klant aanwezig zijn
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Elekto Bedrijf Expert de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 3. De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.

 4. De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden

  gedekt, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 13 – Garantie

1. Wanneer de Klant en Elekto Bedrijf Expert een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Elekto Bedrijf Expert enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 14 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Elekto Bedrijf Expert voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Elekto Bedrijf Expert mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel

  voorschot door de Klant.

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Elekto Bedrijf Expert op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Elekto Bedrijf Expert tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra

  kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Elekto Bedrijf Expert.

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en

  bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders

  voortvloeit.

 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Elekto Bedrijf Expert de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Elekto Bedrijf Expert redelijkerwijs verlangde informatie,

  gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 16 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Elekto Bedrijf Expert tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Elekto Bedrijf Expert geleverde producten en/of diensten.

Artikel 17 – Klachten

 1. De Klant moet een door Elekto Bedrijf Expert geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Elekto Bedrijf Expert daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Elekto Bedrijf Expert hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Elekto Bedrijf Expert hierop gepast kan reageren.

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Elekto Bedrijf Expert.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Elekto Bedrijf Expert andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 18 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Elekto Bedrijf Expert.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Elekto Bedrijf Expert ook daadwerkelijk op

  tijd bereikt.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Elekto Bedrijf Expert een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid Elekto Bedrijf Expert

 1. Elekto Bedrijf Expert is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer Elekto Bedrijf Expert aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. Elekto Bedrijf Expert is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer Elekto Bedrijf Expert aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 21 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Elekto Bedrijf Expert vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6: 89 BW.

Artikel 22 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Elekto Bedrijf Expert toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Elekto Bedrijf Expert nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Elekto Bedrijf Expert in verzuim is.

 3. Elekto Bedrijf Expert mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Elekto Bedrijf Expert kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet
  zal nakomen.

Artikel 23 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Elekto Bedrijf Expert door de Klant niet aan Elekto Bedrijf Expert kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer-virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Elekto Bedrijf Expert 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Elekto Bedrijf Expert kan nakomen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Elekto Bedrijf Expert de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

 5. Elekto Bedrijf Expert hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Elekto Bedrijf Expert hiervan voordeel heeft.

Artikel 24 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Elekto Bedrijf Expert de overeenkomst aanpassen.

Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Elekto Bedrijf Expert mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Elekto Bedrijf Expert altijd doorvoeren.

 3. Ingrijpende wijzigingen zal Elekto Bedrijf Expert zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst

  opzeggen.

Artikel 26 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Elekto Bedrijf Expert aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Elekto Bedrijf Expert.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW

Artikel 27 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Elekto Bedrijf Expert bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 28 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Elekto Bedrijf Expert is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Elekto Bedrijf Expert is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Elekto Bedrijf Expert, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 06 januari 2024.

Chat openen
1
Hallo 👋
Hoe kunnen wij u vandaag helpen?